Duyurular

2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ

 ÖN SEÇİM İLANI

 

 

Başvuru Tarihleri: 05 Şubat 2018 -12 Mart 2018

 

 • Bu ilana istinaden gerçekleştirilecek öğrenci seçimi “ön seçim” niteliği taşımaktadır. İlanda Enstitü/ Fakültelere göre belirtilen kontenjanlara giren öğrenciler staj yapacakları kurumdan aldıkları davet mektuplarını belirtilen şekil ve sürede Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeleri durumunda “asil” ve “yedek” olarak değerlendirilecek ve kesin sonuçlar web sayfasından ilan edilecektir.
 • Öğrenciler staj yerlerini kendileri bulacaklarından, staj yeri aramaya en kısa sürede başlamaları önerilir.

Staj Faaliyeti

 • Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
 • İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.
 • Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.
 • Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 • Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz

Uygun Olmayan Kuruluşlar

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )
 • AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Faaliyet Süresi

 • Staj hareketliliğinde asgarî/azami süre 2 tam aydır (62 gün). Bu sürenin altında ya da üstünde yapılan faaliyetlere hibe verilmeyecektir.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez.
 • Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
 • MÜCBİR SEBEPLER DIŞINDA ASGARİ SÜRE TAMAMLANMADAN ÖĞRENCİLERİN GERİ DÖNMESİ HALİNDE, FAALİYET KABUL EDİLMEZ VE HİBE ÖDENMEZ.
 • "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

Tanınma

 • Staj faaliyeti stajın müfredatın zorunlu parçası olduğu durumda, zorunlu staj yerine tanınır. Stajın zorunlu olmadığı durumda ise; Erasmus staj faaliyeti seçmeli ders olarak, AKTS kredisi verilerek tanınır, öğrencinin transkripti ve diploma ekinde gösterilir.

Başvuru Koşulları

 • Gazi Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, yüksek lisans/ doktora/tıpta ihtisas) birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak.
 • Son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz
 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2.5/4.00 olması gerekmektedir.
 • Doktora öğrencilerinin faaliyeti gerçekleştirebilmek için ders ya da tez döneminde olması beklenmektedir. Yeterlilik döneminde olan öğrenciler faaliyetten faydalanamaz.
 • Her öğrenci, örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, y.lisans ya da doktora) her  birinde 12 ayı (öğrenim ve staj hareketliliği toplam süresi) geçmemek şartıyla hibeli Erasmus öğrencisi olabilir.

 

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

Yabancı Dil Sınavı

 • Başvuru yapan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli ve 100 üzerinden en az 50 puan almalıdır.
 • Erasmus İngilizce Dil sınavı, 1 saat süren çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır.
 •  Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri için uygulanacak dil barajı 85’dır. Bu öğrencilerin 100 üzerinden en az 85 puan almaları gerekmektedir.
 • YDS, (5 Yıl geçerli KPDS, ÜDS) ,YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan (IELTS hariç) 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir.  Bu öğrencilerin, sınav sonuçlarını gösteren belgeyi Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne başvuru evraklarıyla beraber teslim etmeleri gerekmektedir.
 •  Başvuran öğrenciler, YDS vb. sınav sonuçları olsa bile, isterlerse Yabancı Dil sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencilerin aldıkları yüksek puan değerlendirmeye alınır
 • Sınav tarih ve yer duyurusunu web sayfamızdan takip ediniz.

Kontenjan Tablosu

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü

Kontenjan

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

1

Eczacılık Fakültesi

1

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

1

Fen Fakültesi

1

Gazi Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

1

Hukuk Fakültesi

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

İletişim Fakültesi

1

Mühendislik Fakültesi

2

Mimarlık Fakültesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

1

Spor Bilimleri Fakültesi

1

Teknoloji Fakültesi

1

Tıp Fakültesi

2 (Lisans)

3 (Araştırma Görevlisi)

Turizm Fakültesi

1

 Bilişim Enstitüsü

1

Eğitim Bilimleri Enstitüsü


İngilizce Dili Eğitimi (ABD)

1


1

Fen Bilimleri Enstitüsü

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1

Sosyal Bilimler Bilimleri Enstitüsü

 

1

Güzel Sanatlar Enstitüsü


Kazan MYO

1


2

TOPLAM

35

 

 

 

-Bu ilan ön seçim niteliği taşımaktadır.  Yapılacak Erasmus Dil sınavı sonucunda 50/100 barajını geçen ve kontenjana giren öğrenciler staj yapacakları kurumdan aldıkları davet mektuplarını en geç 13 Nisan 2018 pazartesi günü mesai bitimine kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeleri  durumunda hareketliliğe hak kazanacaklardır.

-Davet mektubu teslim etmeyen  öğrenciler faaliyetten faydalanamaz.

 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler en geç 12 Mart  2018 tarihine kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir:

1- Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu

Online başvuru  http://exchangeprogram.gazi.edu.tr/ adresinden 05 Şubat 2018 -12 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmalıdır. Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

2- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Yüksekokul/Fakülte / Enstitüden alınan onaylı transkript belgesi (ÖİBS çıktıları kabul edilmez)

3- Davet MektubuStaj yapılacak işletme mevcut olmadan öğrenciler, Erasmus staj öğrencisi olarak seçilemezler. Staj yapılacak işletme öğrenciler tarafından bulunmalıdır ve bu işletmeden davet mektubu istenmelidir. 

4-Davet Mektubu bölüm Erasmus koordinatörleri tarafından onaylanmalıdır( Staj yapılacak kurum ve yapılacak staj öğrencinin öğrenim gördüğü alanla ilgili ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir kurum olmalıdır).

5- Boş davet mektubu örneği  erasmus.gazi.edu.tr adresi staj hareketliliği sayfasında yer almaktadır.

4- DAVET MEKTUBU, EN GEÇ  13 Nisan 2018 TARİHİNE KADAR  ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMELİDİR.

 • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar:

 İşletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür faaliyette bulunan girişimdir.

 • Staj faaliyeti için uygun olmayan kuruluşlar:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar

Önemli Not: Staj yapılacak işletme/kurum,  aracı bir kuruluş vasıtasıyla bulunabilir. Ancak teslim edilecek davet mektubu aracı kurumdan değil, staj yapılacak kurumdan olmalıdır.

5- Varsa YDS (5Yıl geçerli KPDS, ÜDS), TOEFL vb. sınav sonuç belgesi (IELTS Hariç)

 Değerlendirme Kriterleri

 • Değerlendirmede, Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50 si hesaplanarak, Erasmus toplam puanı elde edilmektedir. Erasmus toplam puanına göre sonuç sıralaması yapılmaktadır.
 • Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanma notları ve aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler için de Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav (DUS) kazanma notları dikkate alınır
 • Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan uygulanır.

 •  Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır.
 • Seçim sonuçlarının açıklanmasını takiben 2 gün süreyle öğrencilerin sonuçlara itiraz hakkı vardır.
 • Bilgi almak ve evrak teslim etmek için görüşme saatleri:
 • Salı: 14:00-17:00
 • Çarşamba: 09:30-12:00
 • Perşembe: 14:00-17:00

 

 Not:

 • Online başvuru ofis bilgisayarlarından yapılmamaktadır ve ofisten başvuru formunun çıktısı alınmamaktadır. Lütfen başvurunuzu imzaladıktan sonra ofise gelip teslim ediniz.
 • Tıp Fakültesinde lisansüstü öğrenim gören anabilim dalları öğrencileri Online sistem kayıtlarını Tıp Fakültesini seçerek yapacaklardır.
 • Mümkün olan en çok sayıda öğrencinin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüzün aldığı karar uyarınca, seçilen bütün öğrencilere sadece 62 günlük hibe verilir. Kazanan adayların staj faaliyetini 1 Haziran 2017 - 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir.

 

Seçim Takvimi

 • Başvurular 05 Şubat 2018 -12 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Barajı geçen ve Yüksekokul/Fakülte/ Enstitü kontenjanlarına giren öğrencilerin  davet mektuplarını son teslim tarihi 13 Nisan 2018’dır.
 • Erasmus İngilizce Dil Sınavına giremeyecek öğrenciler için sağlık raporu dâhil herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınavın tekrarı olmayacaktır.
 • Yabancı Dil Sınavı ile ilgili tarih duyurusu sonradan yapılacaktır. Duyuru için http://erasmus.gazi.edu.tr/ sayfası “önemli duyurular” bölümünü takip ediniz.

 

6.Hibeler

Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir:

Erasmus+ döneminde 2017/18  Akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları:

 

 

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

 

 

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400